Седиште: Благоја Стефковски бр. 58, Маџари
1000 Скопје, Македонија

Погон: ул. 32 бр. 11, Илинден
1000 Скопје, Македонија

Телефони:
++ 389 2 581-166
++ 389 2 526-064

Тел./Факс:
++ 389 2 522-395